کارشناس اجتماعی

 علی شریفی

  کارشناس امور اجتماعی

  کارشناس تشکل های دانشجویی دانشگاه اراک

  مسئول هماهنگی جشن دانش آموختگان

  ادمین سایت فرهنگی

  شماره تماس: ۰۸۶۳۲۶۲۱۸۷۴

 

درون‌شد