کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

کارشناس اجتماعی

 علی شریفی

  کارشناس امور اجتماعی

  کارشناس انجمن های علمی، کانون های فرهنگی هنری مستقر در دانشگاه مرکزی

مسئول هماهنگی و اجرای برنامه های سالن 8 شهریور

رابط فرهنگی وزارتخانه در دانشگاه اراک

  مسئول هماهنگی جشن دانش آموختگان

  ادمین سایت فرهنگی

  شماره تماس: ۰۸۶۳۲۶۲۱۸۷۴

 

درون‌شد