کارشناس اجتماعی

 علی شریفی

  کارشناس امور اجتماعی

  کارشناس انجمن های علمی، کانون های فرهنگی هنری مستقر در دانشگاه مرکزی

مسئول هماهنگی و اجرای برنامه های سالن 8 شهریور

رابط فرهنگی وزارتخانه در دانشگاه اراک

  مسئول هماهنگی جشن دانش آموختگان

  ادمین سایت فرهنگی

  شماره تماس: ۰۸۶۳۲۶۲۱۸۷۴

 

درون‌شد