کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

کارشناس انجمن های علمی

سرکار خانم فریبا داودآبادی

کارشناس  انجمن های علمی و تشکل های علمی

شماره تماس: 08632621872

 

درون‌شد