کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

کارشناس کانون های فرهنگی ، هنری و دانشجویی

 

 

جناب آقای محمد حمزه لوئیان
• کارشناس  کانون های فرهنگی و هنری
• کارشناس سمعی و بصری

شماره تماس: 08632621864

درون‌شد