کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

کارشناس خانه نشریات

 

 

جناب آقای حسین بورقانی
• کارشناس نشریات دانشجویی و تشکل های دانشجویی

شماره تماس: 08632621828


 

درون‌شد