کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

فوق برنامه و گردشگری

فوق برنامه و گردشگری

 اهداف:

۱. کمک به توسعه و تقویت فضای مناسب معنوی، فرهنگی و همچنین بسط و تحکیم مناسبات دینی در سطح دانشگاه ها در جهت تسهیل و تعمیق فعالیت های فرهنگی، آموزشی.

۲. بسط همکاری های متقابل با سایر جریانها و تشکلهای اسلامی، فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاء فعالیت های فرهنگی و استفاده بهینه از امکانات موجود.

۳. ترویج روحیه همکاری و نفی نابردباری فرهنگی جهت ایجاد فضای مناسب مفاهمه و گفتگوی فرهنگی میان پاره فرهنگ ها و دیدگاه های متنوع موجود.

۴.برگزاری کلاس های آموزشی فوق برنامه

۵. برگزاری کارگاه های آموزشی

 

درون‌شد