کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

شماره تماس کارشناسان فرهنگی

تماس با ما

 

نام خانوادگی داخلی مستقیم سمت
مهدی رئوفی     معاونت فرهنگی دانشگاه اراک
حسین قنبری 1800 8632621800 دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه اراک
سعید مرادیان 1860 8632621860 معاون مدیر فرهنگی
مجید دوست محمدی 1860 8632621860 مدیر اجتماعی
سعید مرادیان 1860 8632621860 سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگری
محمد حمزه لوئیان 1864 8632621864 کارشناس کانون های فرهنگی
حسین بورقانی 1828 8632621828 کارشناس نشریات و تشکل ها 
فریبا داودآبادی 1872 8632621872 کارشناس انجمن های علمی
منصوره عرب 1874 8632621874 کارشناس فرهنگی
علی شریفی 1874 8632621874 کارشناس اجتماعی

درون‌شد