شماره تماس کارشناسان فرهنگی

تماس با ما

 

نام خانوادگی داخلی مستقیم سمت
مهدی رئوفی     معاونت فرهنگی دانشگاه اراک
حسین قنبری 1800 8632621800 دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه اراک
سعید مرادیان 1860 8632621860 معاون مدیر فرهنگی
مجید دوست محمدی 1860 8632621860 مدیر اجتماعی
سعید مرادیان 1860 8632621860 سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگری
محمد حمزه لوئیان 1864 8632621864 کارشناس کانون های فرهنگی
حسین بورقانی 1828 8632621828 کارشناس نشریات و تشکل ها 
فریبا داودآبادی 1872 8632621872 کارشناس انجمن های علمی
منصوره عرب 1874 8632621874 کارشناس فرهنگی
علی شریفی 1874 8632621874 کارشناس اجتماعی

درون‌شد

آگهی‌ها - General

   ثبت نام در یادواره و ارسال اثر سامانه داوران    امروز : 30 مرداد ماه 1402     English  العربیه  سومین سوگواره ملی