کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

مدیریت فرهنگی

 

 

در حال حاضر مسئولیت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی بر عهده ی آقای سینا دلشادی می باشد.
شماره تماس: 08632621852

 

 تنوع فعالیت در این حوزه گواه بر اهمیّت آن است. دانشجویان گرامی میل زیادی به فعالیتهای فرهنگی وفوق برنامه نشان می دهندو گویا بعد از انجام وظیفه آموزشی آن چیزی که در دوری از شهر و خانواده آنان را مدد می نماید فعالیّتهای متنوعی است که در قالب کانونها، انجمنها و شوراها برای آنان سازماندهی شده است.این برنامه ها است که شخصیت اجتماعی و فکری دانشجویان را شکل می دهد و آنان را برای رویارویی با زندگی در جامعه آماده می کنند.توسعه نظارت در این بخش در کنار نگاه مهربانانه مدیران آن می تواند ضمن غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان آنان را در راستای اهداف اجتماعی خود کمک نماید.البته چالش های فرهنگی نیز در این حوزه به چشم می خورد که با جهت گیری های مناسب وزارت متبوع و تلاش و کوشش کارشناسانه مدیران ان شاء ا... بر آنها چیره خواهیم شد

 

واحدهای تابعه عبارتند از اداره فوق برنامه و گردشگری، کانونهای فرهنگی و هنری ، انجمنهای علمی ، نشریات دانشجویی ،  سمعی و بصری

ویدئو های زیر معرفی تصویری از بخش های مختلف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک می باشند:

درون‌شد