کانون فارغ التحصیلان

ورود

شورا فرهنگی

آيين نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

 

(مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 11/4/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

شوراي فرهنگي

 

در راستاي تحقق ارزش هاي اسلامي در شئون مختلف و به منظور ايجاد هماهنگي در تحقق سياست هاي ابلاغي و پاسخگويي به نيازها و ظرفيت هاي بومي دانشگاه و همچنين هدايت، نظارت و بسترسازي براي تعامل واحدهاي فرهنگي در چهارچوب سياست ها و ضوابط مصوب و با توجه به حدود اختيارات و وظايف، شوراي فرهنگي دانشگاه تشكيل مي شود.

تركيب اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه

 

1 - رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا

2 - مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

3 - معاون فرهنگي به عنوان دبير شورا و مسئول كميته ي كارشناسي و مشورتي شوراي فرهنگي دانشگاه

4 - معاون دانشجويي

5 - مسئول بسيج اساتيد دانشگاه

6 - دبير مركز هم انديشي اساتيد

7 - يك عضو هيات علمي از ميان سه عضو حائز رتبه برتر به انتخاب رئيس هيات جذب دانشگاه

8 - نماينده بزرگترين تشكل اسلامي دانشجويي (تشخيص بزرگ ترين تشكل با هيات نظارت دانشگاه است

9 - مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه (بر اساس قانون بسيج دانشجويي

10 - نماينده هر تشكل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع جلسه و البته با حق راي در جلسه مربوط

 

 

وظايف و اختيارات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي

 

پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و اجرا و پيگيري دستورالعمل هاي ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در مراكز آموزشي؛

 برنامه ريزي در جهت هماهنگي و انسجام بخشي به اولويتها و فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در موسسه؛

 برنامه ريزي جامع به منظور انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در موسسه با توجه به اولويتهاي مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همكاري معاونتهاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي؛

برنامه ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه هاي علميه و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي؛

تصويب و اعطاي مجوز به برنامه هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي سالانه، نيمسال و يا فصلي؛

 تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليتهاي فرهنگي از طريق ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تسهيل و ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تصويب و ارزيابي جهت تقويت حضور داوطلبانه دانشجويان؛

 آسيب شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي موسسه و دانشجويان، تدوين گزارشهاي دوره اي تحليلي از فعاليتها و روندهاي موجود، پيشنهاد راهكارهايي جهت بهبود وضعيت براساس شناخت تهديدها و فرصتها به رئيس موسسه و وزارت؛

 نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛

ارائه گزارش كامل برنـامه ها، طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛

همكاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشكيل بانك اطلاعاتي مناسب از نيروهاي متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهي و بهره مندي از توان موجود.

  منبع :سايت وزارت علوم تحقيقات و فناوري http://www.msrt.ir

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
13
1411294

خبر نامه