کانون فارغ التحصیلان

ورود

شورا فرهنگی

آيين نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

 

(مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 11/4/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

شوراي فرهنگي

 

در راستاي تحقق ارزش هاي اسلامي در شئون مختلف و به منظور ايجاد هماهنگي در تحقق سياست هاي ابلاغي و پاسخگويي به نيازها و ظرفيت هاي بومي دانشگاه و همچنين هدايت، نظارت و بسترسازي براي تعامل واحدهاي فرهنگي در چهارچوب سياست ها و ضوابط مصوب و با توجه به حدود اختيارات و وظايف، شوراي فرهنگي دانشگاه تشكيل مي شود.

تركيب اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه

 

1 - رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا

2 - مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

3 - معاون فرهنگي به عنوان دبير شورا و مسئول كميته ي كارشناسي و مشورتي شوراي فرهنگي دانشگاه

4 - معاون دانشجويي

5 - مسئول بسيج اساتيد دانشگاه

6 - دبير مركز هم انديشي اساتيد

7 - يك عضو هيات علمي از ميان سه عضو حائز رتبه برتر به انتخاب رئيس هيات جذب دانشگاه

8 - نماينده بزرگترين تشكل اسلامي دانشجويي (تشخيص بزرگ ترين تشكل با هيات نظارت دانشگاه است

9 - مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه (بر اساس قانون بسيج دانشجويي

10 - نماينده هر تشكل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع جلسه و البته با حق راي در جلسه مربوط

 

 

وظايف و اختيارات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي

 

پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و اجرا و پيگيري دستورالعمل هاي ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در مراكز آموزشي؛

 برنامه ريزي در جهت هماهنگي و انسجام بخشي به اولويتها و فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در موسسه؛

 برنامه ريزي جامع به منظور انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در موسسه با توجه به اولويتهاي مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همكاري معاونتهاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي؛

برنامه ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه هاي علميه و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي؛

تصويب و اعطاي مجوز به برنامه هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي سالانه، نيمسال و يا فصلي؛

 تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليتهاي فرهنگي از طريق ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تسهيل و ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تصويب و ارزيابي جهت تقويت حضور داوطلبانه دانشجويان؛

 آسيب شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي موسسه و دانشجويان، تدوين گزارشهاي دوره اي تحليلي از فعاليتها و روندهاي موجود، پيشنهاد راهكارهايي جهت بهبود وضعيت براساس شناخت تهديدها و فرصتها به رئيس موسسه و وزارت؛

 نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛

ارائه گزارش كامل برنـامه ها، طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛

همكاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشكيل بانك اطلاعاتي مناسب از نيروهاي متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهي و بهره مندي از توان موجود.

  منبع :سايت وزارت علوم تحقيقات و فناوري http://www.msrt.ir

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

شماره تلفن همکاران فرهنگی

فوق برنامه (آقای مرادیان)

نشریات (آقای دوست محمدی)

08632763555

 

انجمن های علمی (خانم عسگری)

08632767309

 

کانون های فرهنگی (آقای گودرزی)

08632774881

 

سمعی بصری (آقای محمدی)

اجتماعی (آقای شریفی)

08632762084

آمار بازدیدکنندگان

2
46
1422200

خبر نامه