کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

سلسله جلسات سخنرانی با عنوان "شکوفایی و خوب زیستن"

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با همکاری موسسه فرهنگی دکسا - از شرکت های عضو پارک - در نظر دارد سلسله جلسات سخنرانی با عنوان "شکوفایی و خوب زیستن" با حضور جمعی از صاحب نظران کشور و زیر نظر دکتر هادی صمدی برگزار نماید.

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد