کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

پویش «روایت سرخ» با هدف روایت سفیران راه خدمت

در راسـتاي تکریم و پاسـداشت هشت شـهید خـدمت بـا توجه به ابعاد زنـدگی، منش، رفتـار، سـلوك، عملکرد مردم گرایـانه و جهادي رئیس جمهور پر تلاش و خسـتگی ناپذیر و سایر شهداي پرواز اردیبهشت ماه، پویش «روایت سرخ» با هدف روایت سفیران راه خدمت با مشارکت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار میگردد.
از این رو دانشگاهیان و دانشجویان میتوانند آثار و روایت خود را در قالبهاي یادداشت، دلنوشته، شعر، عکس، پوســتر، نماهنـــگ و پــادکست تــا روز 23خردادمـاه  1403بــا مراجعـه بـه آدرس زیر ثبت نماینـد:
https://daneshgah-man.ir/revayat-sorkh/
 همچنین لازم به ذکر اسـت، علاوه بر تجلیل، آثار برگزیده در قالب مجموعهاي ثبت و منتشر خواهد گردید.
لذا مقتضی است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص اطلاع رسانی موثر پویش مذکور با ملاحظه شرایط ذکر شده صورت پذیرد.

............................................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf
 1403/و/2061

 

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد