کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

چهارمین سوگواره ملی حریم فاطمی

زمان ارسال آثار به چهارمین سوگواره ملی حریم فاطمی که به میزبانی دانشگاه صنعتی قم برگزار می گردد، تا پایان روز  1403/01/25تمدید گردیده است.
تارنماي ثبت نام و ارسال آثار:
https://www.qut.ac.ir/fa/harem-fatemi/index

....................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد