کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

فراخوان آثار مکتوب با محوریت آثار مربوط به شهید حاج قاسم سلیمانی

جایزه اندیشه ی حبیب
فراخوان آثار مکتوب با محوریت آثار مربوط به شهید حاج قاسم سلیمانی
....................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf
 1402/و/13157

 


 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد