کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

جشنواره ملی عکاسی با رویکرد گردشگري خوراك

جشنواره ملی عکاسی با رویکرد گردشگري خوراك که توسط انجمن علمی دانشجویی گردشگري و کانون فیلم و عکس. معاونت فرهنگی دانشگاه تبریز
....................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf
13054/و/1402

 

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد