کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

مسابقـات "جام بهره وري (بهجام)"

در راستاي همکاري هاي مشترك سازمان ملی بهره وري ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و با هدف افرایش انگیزه و آگاهی دانشـجویان و اعضاي هیات علمی و ترویج فرهنگ سازي در حوزه بهره وري، مسابقـات "جام بهره وري (بهجام)" در سه محور "بازي بهره وري زنجیره تامین"، "مـدل سازي پویایی بهره وري" و "طراحی مـدل هاي چند رسانه اي" توسط سازمان ملی بهره وري برگزار می گردد.
شماره وارده: 2/23/316873 - 1402/11/17
https://www.npo.gov.ir/

.....................................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد