کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

دورۀ آموزشیِ آفلاین «قصّۀ من و خدا-سطح یک»

دورۀ آموزشیِ آفلاین «قصّۀ من و خدا-سطح یک»
الف) معرفی اجمالی دوره
 .1هدف دوره:
رضایتمندی از زندگی و رسیدن به آرامش پایدار فردی و خانوادگی
 .2هزینه دوره: رایگان
 .3شیوه آموزشی دوره:
 26جلسه آموزشی صوتی آفلاین+ محتواهای مرتبط آموزشی+ شرکت در تالار گفتگو
 .4تقویم زمانی دوره:
ثبت نام: از  14بهمن تا  25بهمن 1402
برگزاری دوره: از  26بهمن تا  6فروردین به مدت  40 روز.
https://tarbiatkadeh.ir
...................................

http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد