کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

چهـارمین سوگواره ملی حریم

چهـارمین سوگواره ملی حریم
فاطمی"دانشـگاهیان با هـدف اشاعه و ترویـج فرهنگ توسل و تدبر در دین در جامعه دانشـگاهی.

لینک ارسال آثار:
https://www.qut.ac.ir/fa/harem-fatemi/index

دانشگاه قم

...........................................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 

 


 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد