کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

ایران من، جان و جهان من

به استحضار میرساند فرآیند دریافت آثار اولین رویداد ملی تولید محتواي گردشـگري با عنوان «ایران من، جان و جهان من» به میزبانی دانشـگاه یزد آغاز شده است.
https://iraneman.yazd.ac.ir/
-------------------------------------
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد