کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

کنگره ادبی برای فلسطین

بـه نـام خـدا

 

کنگره ادبی «برای فلسطین»

 

مقدمه:

 

به راستی که هیچ اندیشهای ماندگار نمیشود، مگر آن که در قالب هنر درآید. هیچ هنرمند دغدغهمندی به سرنوشت بشر، نمیتواند به حوادث خاورمیانه، به خصوص حوادث دلخراش، غمانگیز و غیر انسانی نوار غزه بیتفاوت باشد. کنگرۀ ادبی «برای فلسطین» بستری برای ارئه آثار هنرمندان شاعر و داستاننویس دانشگاهی (دانشجویان،

 

اعضای هیأت علمی، یاوران علمی) در این خصوص است. الف)بخشهای کنگره:

 

-1شعر (قالبهای کهن، نیمایی، سپید و ترانه)

 

نکتۀ :1هر شاعر میتواند در همۀ قالبها اثر ارسال کند و مانعی برای شرکت در چند بخش وجود ندارد. نکتۀ :2برای قالب رباعی و دو بیتی، ارسال دست کم 4اثر الزامی است.

 

-2داستان کوتاه

 

نکته: حجم هر داستان نباید از 4000واژه بیشتر باشد.

 

-3داستان بلند

 

نکتۀ :1شرکت نویسنده در دو بخش مانعی ندارد. نکتۀ :2آثار شرکت داده شده در جشنواره نباید در جشنوارههای پیشین حائز رتبه شده باشند.

 

ب) محورهای کنگره:

 

فلسطین، طوفان الاقصی، مظلومیت غزه، سردار حاج قاسم سلیمانی، جبهۀ مقاومت و موارد موازی با این مضامین نکته: آثار شاعران و نویسندگان دانشگاهی در سه دستۀ دانشجویی، اعضای هیأت علمی و یاوران علمی، به صورت جداگانه سنجیده می شود.

 

د)مهلت ارسال آثار:

 

پایان آذرماه 1402

 

ه) شیوۀ ارسال آثار:

 

هر اثر میبایستی در دو قالب wordو pdfاز طریق ثبت نام در سامانۀ farakhan.dmsrt.irارسال شود.

 

و) جوایز:

 

نفر اوّل هر بخش: مبلغ 100میلیون ریال، دیپلم افتخار و تندیس کنگره نفر دوم هر بخش: مبلغ 70میلیون ریال، دیپلم افتخار

 

نفر سوم هر بخش: مبلغ 50میلیون ریال، دیپلم افتخار دبیرخانۀ کنگرۀ ملی «برای فلسطین» دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است. برای کسب اطلاعات بیشتر با آقای دکتر صافی ( )09163235092تماس حاصل فرمایید.

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد