کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

گسترش و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت

در راستاي گسترش و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت، از طرحهاي پژوهشی
در حوزههـاي زیر حمایت نمایـد. از اعضاي محترم هیات علمی دعوت میشود نسـبت به بارگـذاري طرحنامه هاي پیشـنهادي خود در
حوزه هاي زیر حداکثر تا تاریخ  15دي  1402در سامانه  rms.cissc.ir اقدام فرمایند

 

https://rms.cissc.ir/

 

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد