کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

دوازدهمين دوره مسابقات ملي مناظرات دانشجويان ايران

دوازدهمين دوره مسابقات ملي مناظرات دانشجويان ايران به همّت سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي استان مركزي در آذر ماه سال جاري برگزار خواهد شد.
.....................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد