فاز دوم طرح جهاد تببین

به منظور تربیت کنشگر جهاد تبیین، فاز دوم طرح جهاد تببین را براي دانشـجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه هاي کشور، از
تاریخ  18آبان ماه تا  18آذرماه  1402به صورت مجازي)بدون محدودیت ظرفیت( براي دانشجویان
سراسـر کشور و حضوري )با محدودیت ظرفیت( مخصوص دانشـجویان دانشگاه هاي تهران برگزار
نمایـد.

لینک سایت ثبت نام جهاد تبیین دانشگاهیان سراسر کشور : http://tabeen.sbu.ac.ir
شماره تماس دبیرخانه جهاد تبیین : 02122431592 – 09128128419

......................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد