کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

جشـنواره فرهنگی هنري «انا من حسین»

جشـنواره فرهنگی هنري «انا من حسین» توسـط بنیاد بین المللی عاشورا با هـدف شـناساندن شخصـیت امـام حسـین علیه السلام برگزار می شود.
https://ihp-festival.com

......................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد