اولین دوره مسابقات ملی مرورنویسی دانشجویی- پاییز 1402

اولین دوره مسابقات ملی مرورنویسی دانشجویی- پاییز 1402
پنجره
افقی نو در کتابخوانی
مهلت ثبت نام مسابقات مرورنویسی دانشجویی از تاریخ 2۹ /0۷/1402 لغایت 04/0۸/1402 است. این مسابقات در سطح ملی و برای اولین بار در کشور با همکاری خانه کتاب و ادبیات برگزار می‌شود.
https://kosarut.ir/panjareh_book
..............................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد