کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

سلسله مسابقات ترجمه و تفسیر قرآن کریم با عنوان "تنها مسیر آرامش"

سلسله مسابقات ترجمه و تفسیر قرآن کریم با عنوان "تنها مسیر آرامش" با هدف تبیین و نیز اشاعه فرهنگ قرآنی در جامعه دانشگاهی ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از سوی دانشگاه شیراز و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.
https://farhangi.shirazu.ac.ir/article/3946102
.................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد