کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

اردوي زيارتي قم-جمكران (ويژه خواهران)

✅اردوي زيارتي قم-جمكران (ويژه خواهران)
زمان :پنجشنبه 18 آبان ماه 1402
هزينه اردو: 150 هزار تومان
مكان: سردشت ساختمان امور دانشجويي و فرهنگي -اداره فوق برنامه و گردشگري

دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد