دومین رویداد ملی جوانه‌ها

دومین رویداد ملی جوانه‌ها ویژه کسب و کارهای الکترونیکی دانشجویی برگزار می‌شود.
ویژه کسب و کارهای الکترونیکی دانشجویی.
https://commerce724.ir/

...................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 1402/و/6537

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد