معاونت فرهنگی و اجتماعی / گسترش فرهنگ در اجتماع

کانون فارغ التحصیلان

ورودمعاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
17
1417008

خبر نامه