معاونت فرهنگی و اجتماعی / گسترش فرهنگ در اجتماع

کانون فارغ التحصیلان

ورودREGGADUTE_NAME*

 
REGGADUTE_LBL_MAGHTA*REGGADUTE_LBL_DEPARTMENT*REGGADUTE_LBL_GERAYESH*REGGADUTE_LBL_UNIVERSITY*REGGADUTE_LBL_START*REGGADUTE_LBL_END*
REGGADUTE_LBL_MAGHTA_KARDANI*
REGGADUTE_LBL_MAGHTA_KARSHENASI*
REGGADUTE_LBL_MAGHTA_ARSHAD*
REGGADUTE_LBL_MAGHTA_PHD*

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
9
1411290

خبر نامه